• darkblurbg
    Welkom bij Zelfstandigen Bouw Verzekeringsvoordeel
    Uw specialist voor alle schadeverzekeringen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt in beginsel dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding bestaande uit zuivere vermogensschade en soms ook personen- en zaakschade van opdrachtgevers en derden.
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is met name voor de adviserende beroepen (Bijvoorbeeld Architecten en ingenieurs)

Waarom heeft u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Maatschappelijke en economische tendensen (zoals toename van het aantal juridische procedures, ingewikkelde opdrachten en concurrentie) hebben zelfstandigen steeds kwetsbaarder gemaakt voor de specifieke risico’s die aan de uitoefening van een beroep of zakelijke activiteit verbonden zijn. Voorbeelden van zulke risico’s zijn het geven van verkeerde adviezen, het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie en het (onopzettelijk) schenden van intellectuele eigendomsrechten. Al deze risico’s kunnen verstrekkende gevolgen hebben in de vorm van hoge juridische kosten, schadeclaims en reputatieschade. Deze gevolgen kunnen de continuïteit van uw onderneming bedreigen.

Aanvullende redenen voor het afsluiten van een BAV kunnen zijn dat uw opdrachtgevers (zoals o.a. overheden) of bemiddelingsbureaus een verzekering verplicht stellen. Tevens geeft een verzekering uw onderneming een professionele uitstraling en kan een verzekering door uw branche- of beroepsvereniging (EU-Dienstenrichtlijn) als voorwaarde voor lidmaatschap worden gesteld. Tot slot biedt het overeenkomen van algemene voorwaarden niet altijd voldoende bescherming, met name indien het algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgevers betreft. Daarnaast zullen uw algemene voorwaarden ook nog aan allerlei eisen moet voldoen.

Wat houdt beroepsaansprakelijkheid in?

Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten (nalatigheden, vergissingen, onjuistheden, gebrekkige adviezen, verkeerde handelingen, etc.) van zelfstandigen of ondernemingen bij de uitoefening van onafhankelijke beroepsmatige activiteiten.

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking tegen aanspraken tot schadevergoeding bestaande uit zuivere vermogensschade en soms ook personen- en zaakschade van opdrachtgevers en derden. Daarnaast biedt deze verzekering dekking voor kosten van verweer (proceskosten en kosten van juridische bijstand), wettelijke rente, bereddingskosten en ondersteuning bij de verdediging van uw belangen, ongeacht of de schadeclaim gerechtvaardigd is.

Naast de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is ook het sluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) noodzakelijk. De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is.

Een BAV geeft bescherming

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunt u zich als ZZP’er volledig richten op uw ondernemingsactiviteiten, met het veilige gevoel dat u beschermd bent tegen eventuele aanspraken wegens nalatigheid. Met een BAV bent u onder andere verzekerd voor:

nalatigheid: dekking tegen het geven van verkeerde adviezen of het maken van fouten tijdens uw werkzaamheden
wettelijke aansprakelijkheid: voor zover niet uitgesloten is deze gedekt
privacy: wij bieden dekking voor schadeclaims wegens schending van privacy of inbreuk op geheimhoudingsplicht
reconstructie: wij vergoeden het herstel van verloren of beschadigde documenten of data
smaad en laster: wij betalen uw verdediging en de eventuele schadevergoeding als u ervan wordt beschuldigd iemands eer of goede naam te hebben aangetast
intellectuele eigendomsrechten: wij bieden dekking voor inbreuk op de rechten van derden, zoals auteurs- en merkenrechten
eigen risico: voor verdedigingskosten geldt geen eigen risico
verdedigingskosten: wij vergoeden eventuele proceskosten, kosten van juridische bijstand, andere kosten in verband met een schadeclaim en wettelijke rente
expertise: wij zorgen, als we verweer moeten voeren, voor de beste interne en externe deskundigen die gespecialiseerd zijn in uw vakgebied
continuïteit: gerichte aandacht voor de continuïteit en reputatie van uw onderneming

Afsluiten BAV via Zelfstandigen Bouw Verzekeringsvoordeel

Veelal is een BAV lastig af te sluiten in verband met het hoge financiële risico dat de verzekeraar loopt. Zelfstandigen Bouw Verzekeringsvoordeel heeft in bijna alle gevallen branchegerichte oplossingen en maatwerk oplossingen bij verschillende verzekeraars.

Een fout advies, een gebrekkige dienst die door uw bedrijf geleverd is, daarvoor kunt u als ondernemer aansprakelijk worden gesteld. Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft u de schade die daaruit voortvloeit gedekt. Als u dat wilt, kunt u onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering bovendien uitbreiden met bedrijfsaansprakelijkheid.

Deze verzekering is specifiek ontworpen om professionele verantwoordelijkheden te dekken, terwijl de commerciële relatie met uw klanten behouden blijft.

Ons beleid is erop gericht uw ondernemingsbelangen te waarborgen. De bescherming van de reputatie van uw bedrijf en de relatie met uw klant heeft topprioriteit. We zijn altijd op zoek naar dekking en niet naar uitsluiting. En dat geldt ook voor het beschermen van uw vermogenspositie als privépersoon.